PSP Zębowice

 

§ 50
PRAWA UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, w szczególności:
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej i poziomu rozwoju;
3) wybierać i być wybieranym do Samorządu Uczniowskiego;
4) ochrony i zdrowia poszanowania godności, przekonań i własności;
5) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób;
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów i wyboru zajęć rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia;
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
10) wnioskowania o uzasadnienie każdej oceny ustalonej przez nauczyciela;
11) znajomości zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel w każdym roku nauki;
12) znajomości terminów i zakresu pisemnych sprawdzianów wiadomości, przyjmując, że w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;
13) pomocy w przypadku trudności w nauce;
14) nauki religii na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów prawnych;
15) nauczania indywidualnego w domu, w przypadku orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze względu na stan zdrowia;
16) korzystania ze wsparcia psychologiczno – pedagogicznego na wniosek swój lub rodziców;
17) ochrony przed informacjami i materiałami szkodliwymi;
18) nauki szkolnej ukierunkowanej na rozwijanie w dziecku szacunku: do praw człowieka, dla jego rodziców, tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka, z którego pochodzi, jak i dla innych kultur;
19) nauki ukierunkowanej na rozwijanie w nim poszanowania dla środowiska naturalnego;
20) nauki szkolnej przygotowującej do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia pokoju, tolerancji i przyjaźni między narodami;
21) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
22) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających na terenie Szkoły;
23) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły na zasadach określonych w Statucie;
24) wypoczynku i wolnego czasu w czasie ferii, wakacji, przerw świątecznych oraz dni wolnych od zajęć edukacyjnych.


§ 51
OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach poszczególnych pracowni;
2) podporządkowywania się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły i zajęciach edukacyjnych;
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli innych pracowników Szkoły oraz rodziców;
5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
6) dbania o własne dobro, ład i porządek w Szkole;
7) dbania o honor i tradycje Szkoły.
2. Uczeń zobowiązany jest również do udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowywania w ich trakcie, poprzez:
1) regularne, systematyczne i punktualne uczestniczenie we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wynikających z planu lekcji oraz zajęciach nieobowiązkowych na które rodzic lub prawny opiekun wyraził pisemną zgodę – podczas planowanych zajęć uczeń ma zakaz bez uzgodnienia z nauczycielem opuszczania Szkoły;
2) rzetelne przygotowywanie się do zajęć – odrabianie zadań domowych, przynoszenie podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych;
3) uzupełnianie przy pomocy i wsparciu nauczycieli braków wynikających z nieobecności na zajęciach w ciągu 2 tygodni od momentu powrotu do Szkoły;
4) stosowanie się do poleceń nauczyciela;
5) aktywnego uczestniczenia na zajęciach;
6) dbania o kulturę słowa i zachowania;
7) dbania o ład i porządek wokół siebie;
8) przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego podczas:
a) zajęć edukacyjnych,
b) zajęć organizowanych poza terenem szkoły ( wycieczki, kino, muzeum),
c) przerw, zabaw,
9) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów;
10) zawiadamianie opiekunów prowadzących zajęcia ( bądź Dyrektora Szkoły) o wypadku jaki zdarzył się na terenie szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub poza jej terenem;
11) przeciwstawianie się przejawom agresji i używania wulgaryzmów.
3. Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów poprzez:
1) pozdrawiania wszystkich pracowników szkoły;
2) używania form grzecznościowych na co dzień;
3) odnoszenia się do wszystkich pracowników szkoły z szacunkiem i kulturą;
4) taktownego uczestniczenie w dyskusjach,;
5) kulturalnego zachowywanie się w miejscach publicznych;
6) przestrzegania zasad „fair play” – w grach, zabawach i zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły i poza nią;
4. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonym terminie:
1) rodzice lub prawni opiekunowie usprawiedliwiają nieobecność ucznia do końca drugiego tygodnia miesiąca następnego / za poprzedni miesiąc / w uzasadnionych przypadkach ( np. wizyta u lekarza) rodzic lub prawny opiekun może zwolnić z części zajęć osobiście lub w formie pisemnej;
2) w przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w zajęciach nieobowiązkowych wymagana jest pisemna informacja od rodzica lub prawnego opiekuna;
3) przewidywanej dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium, szpitalu, przewlekła choroba) rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani powiadomić wychowawcę w ciągu 3 dni;
4) jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie, wychowawca wyjaśnia przyczyny nieobecności z rodzicami lub prawnymi opiekunami;
5) informacja o częstej absencji uczniów jest przekazywana do pedagoga szkolnego, rodzice zostają wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności ucznia;
6) w przypadku braku współpracy rodziców (prawnymi opiekunami) z wychowawcą bądź pedagogiem szkoły ( tzn. w wypadku gdy rodzic nie uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci do indywidualnego spotkania, rozmowy z pedagogiem) rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym wezwanie Dyrektora Szkoły zawierające stwierdzenie o zapewnienie przez dziecko obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły i informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjny;
7) w sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego Dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie;
8) w sytuacji gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego Dyrektor występuję do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziną dziecka ze względu utrudniania przez rodziców prawa dziecka do nauki;
5. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju do sytuacji.
1) każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące wyglądu i stroju:
a) uczeń zobowiązany jest nosić na co dzień jednolity strój umożliwiający uczestnictwo we wszystkich zajęciach,
b) strój sportowy obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego - zgodny z wymaganiami nauczycieli,
c) strój galowy to: dla dziewcząt – biała bluzka oraz ciemna spódnica lub spodnie; dla chłopca – biała koszula i ciemne spodnie. Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz na uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę,
d) każdego ucznia obowiązuje zakaz stosowania makijażu, utleniania i farbowania włosów,
e) uczesanie każdego ucznia powinno być estetyczne,
f) dopuszcza się noszenie drobnej biżuterii.
6. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dotyczącego korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych oraz przerw, chyba że ich używanie jest niezbędne do prowadzenia zajęć określonych przez nauczyciela.
1) W przypadku stwierdzenia, korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności, nauczyciel stwierdza niesamodzielność pracy i ustala ocenę niedostateczną;
2) Zabrania się filmowania i nagrywania innych osób na terenie szkoły bez wyrażenia przez nich zgody;
3) Zabrania się upubliczniania nagrań innych osób bez ich zgody;
4) W przypadku stwierdzenia sytuacji zawartej w pkt. 2) i 3) Dyrektor zawiadamia organy Policji.
7. Ucznia obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków oraz innych środków odurzających i stosowania przemocy fizycznej.
8. Nie przestrzeganie obowiązujących zasad skutkuje niższą oceną z zachowania oraz karą zgodnie ze Statutem Szkoły.

§ 52
NAGRODY
1. Ucznia można nagradzać za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce;
2) reprezentowanie Szkoły na zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych i konkursach tematycznych;
3) aktywną działalność na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego;
4) organizację i udział w wewnętrznym życiu Szkoły.
2. Nagrodami są:
1) pochwała ucznia przez wychowawcę wobec całej klasy;
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły, list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców;
3) dyplom uznania od Dyrektora;
4) wpis do „Złotej Księgi Uczniów” zgodnie z Regulaminem;
5) uzyskanie tytułu „Ucznia Roku” zgodnie z wynikami plebiscytu;
6) wystąpienie z wnioskiem o stypendium naukowe;
7) nagroda rzeczowa.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej.
5. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
§53
KARY
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności za uchybianie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany:
1) upomnieniem przez wychowawcę klasy w obecności całej klasy;
2) naganą wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców;
3) zakazem reprezentowania szkoły w pozaszkolnych zawodach i konkursach na czas określony w karze;
4) naganą udzieloną przez Dyrektora Szkoły;
5) przeniesieniem do klasy równoległej;
6) przeniesienia na wniosek Dyrektora do innej szkoły przez Kuratora Oświaty.
2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
3. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
4. Przed wymierzeniem kary osoba ją wymierzająca ma obowiązek:
1) wysłuchać ucznia;
2) wysłuchać rodzica (opiekuna prawnego);
3) wymierzyć karę z poinformowaniem ucznia, rodzica /opiekuna prawnego o możliwości odwołania do kogo i w jakim terminie;
4) informację przeprowadzonej procedurze wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły dołącza do dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§54
ODWOŁANIE SIĘ OD NAŁOŻONYCH KAR
1 Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje uczniowi odwołanie do Dyrektora Szkoły.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust.1., może wnieść rodzic ( prawny opiekun ) w ciągu 7 dni od wymierzenia kary.
3. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
4. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

§55

1 Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii psychologa/ pedagoga i Samorządu Uczniowskiego.
3. Kara wymierzona przez wychowawcę ulega zatarciu po 4 miesiącach od wymierzenia na wniosek Rady klasowej, jeśli zachowanie ucznia nie budzi zastrzeżeń i naprawił wyrządzona szkodę.
4. Kara wymierzona przez Dyrektora ulega zatarciu po 7 miesiącach od wymierzenia na wniosek Rady klasowej, jeśli zachowanie ucznia nie budzi zastrzeżeń i naprawił wyrządzona szkodę.
5. Zatarta kara nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu oceny z zachowania.

 

§56
PRZENIESIENIE DO INNEJ SZKOŁY
1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wystąpić z wnioskiem do Opolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
2. Kara, stosowana jest za :
1) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej ( rówieśnika, nauczyciela, innych osób);
2) kradzieże i wymuszenia ;
3) demoralizację innych uczniów ;
4) systematyczne naruszanie postanowień Statutu Szkoły .
3. Wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły po wyczerpaniu przez szkołę wszelkich możliwych środków zaradczych oraz działań wychowawczych, których zastosowanie nie przyniosło pożądanego rezultatu polegającego na poprawie zachowania ucznia oraz gdy został wyczerpany system kar przewidzianych w Statucie Szkoły.

 

Szkoła promująca zdrowie Owoce i warzywa w szkole Program Mleko w Szkole Kierunek Muzeum MULTI Sport Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Odkrywców Talentów Mistrzowie Matlandii Poczytajmy
© 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na naszych komputerach podczas odwiedzania stron www. Dzięki nim serwisy internetowe mogą np. zapamiętać nasze preferencje i ustawienia, umożliwić logowanie, pamiętać historię zakupów czy miasto, w którym najczęściej sprawdzamy pogodę, a nawet dobierać treść docierających do nas artykułów i reklam zgodnie z naszymi preferencjami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pliki cookies nie są szkodliwe dla naszego komputera ani zawartych na jego dyskach danych. 

Czy da się zlikwidować lub wyłączyć pliki cookies?

Plików cookies, zwanych "ciasteczkami" nie można zlikwidować, ale Użytkownik sieci może nie zgodzić się na ich zapisywanie na swoim komputerze. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że po ich wyłączeniu niektóre funkcje stron mogą nie działać prawidłowo.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

Do czego nasza strona wykorzystuje pliki cookies?

Używamy plików cookies do:

  1. zarejestrowania sesji użytkownika (logowanie na stronę internetową) oraz jej utrzymania po wylogowaniu,
  2. tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia jej ciągłe ulepszanie,
  3. dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies zapisywały się na Twoim komputerze, zmień ustawienia dotyczące tych plików w swojej przeglądarce.