PSP Zębowice

„KODEKS SZKOLNY” określa prawa i obowiązki oraz system nagród i kar.
Prawa i obowiązki ucznia
§ 112
Uczeń ma w szczególności prawo do:
1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy
wykorzystywaniu wszystkich możliwości Szkoły.
2. Wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania
związane z treścią nauczania.
3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi,
wyjaśnień.
4. Właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
5. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.
6. Wyboru przez siebie organizacji, do której chce należeć; w przypadku organizacji
działającej poza szkołą - za wiedzą i zgodą dyrektora.
7. Uczniowie mają prawo do wybrania Rady Samorządu Szkolnego ( zgodnie z atr. 55
ustawy o systemie oświaty, wraz z uprawnieniami pochodzącymi z tej regulacji
ustawowej ) oraz wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową.
8. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii
społecznej.
9. Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych - rozwijania
zainteresowań, zdolności i talentów.
10. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
11. Uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach
organizowanych przez szkołę.
12. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,
13. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a
także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób,
14. Minimalnego obciążania zadaniami domowymi zgodnie z wszelkimi zasadami
higieny pracy umysłowej,
15. Odpoczynku - na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
16. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
17. Opieki socjalnej ( stypendialnej lub doraźnej ) na zasadach określonych przepisami.
18. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swojego
stanu wiedzy i umiejętności oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
zachowanie się w Szkole ocenia się odrębnie.
19. Maksymalnie dwóch tygodniowo, zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem,
pisemnych prac klasowych ( przez pracę klasową należy rozumieć pisemny
sprawdzian wiadomości obejmujący minimum 3 jednostki tematyczne wstecz ).
20. Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału
i powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy.
21. Pomocy ze strony kolegów.
§ 113

Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności.
3. Systematycznego uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na
nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do
przybycia do sali, w której się one odbywają.
4. Aktywnego udziału w zajęciach i w życiu Szkoły.
5. Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: uczeń ma obowiązek
zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami,
zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.
6. Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac
poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.
7. Uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze.
8. Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach
edukacyjnych - usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu
stawienia się na zajęcia w formie:
a) zaświadczenia lekarskiego,
b) ustnego oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna / o uzasadnionej
przyczynie nieobecności dziecka zgłoszonego wychowawcy ,
c) pisemnego oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna / o przyczynach
nieobecności dziecka.
9. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności.
10. Dbania o honor i tradycję Szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu.
11. Godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią.
12. Dbania o piękno mowy ojczystej.
13. Podporządkowania się zarządzaniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej,
nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.
14. Podporządkowania się zasadom korzystania z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych ( ipod, smartfon, tablet,, aparat cyfrowy, kamera, itp.):
a) podczas zajęć lekcyjnych możliwe jest korzystanie z telefonu w celach
edukacyjnych wyłącznie na polecenie nauczyciela;
b) w czasie pobytu ucznia w szkole ( lekcje, uroczystości, apele, przerwy, zajęcia
dodatkowe, świetlica) zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania
uczniów i pracowników szkoły;
c) nieprzestrzeganie którejś z zasad ( zawartych w pkt 14a) lub b) ) będzie
skutkowało odebraniem uczniowi urządzenia elektronicznego ( bez karty)
i zdeponowaniem go w sekretariacie Szkoły i wezwaniem rodziców do jego
odbioru;
d) podczas przerw międzylekcyjnych i po zakończeniu zajęć możliwe jest
korzystanie z w/w urządzeń zgodnie z własnymi potrzebami
i zainteresowaniami ( kontakt z rodziną, słuchanie muzyki, serfowanie po
Internecie );
e) odpowiedzialność za przyniesiony do Szkoły sprzęt elektroniczny ponosi
wyłącznie uczeń.
15. Przestrzegania zasad współżycia społecznego :
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom
b) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności;
c) poszanowania poglądów i przekonań innych;
d) poszanowania godności i wolności drugiego człowieka;
e) zachowywania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu;
16. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:
a) uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu
b) nie używa narkotyków ani innych środków odurzających;
c) zachowuje czysty i schludny wygląd,
17. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.
18. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty
jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
19. Noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego: biała bluzka, koszula,
czarna/e/, granatowa/e/ spódnica/spodnie podczas obchodów uroczystości
państwowych, religijnych i szkolnych. Wzór jednolitego stroju w Szkole określa jej
Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców
Nagrody i kary
§ 114
Ucznia można nagradzać za:
1. Rzetelną naukę i pracę społeczna na rzecz Szkoły i klasy.
2. Wybitne osiągnięcia ( naukowe, sportowe, inne ).
3. Reprezentowanie Szkoły na olimpiadach przedmiotowych, konkursach
tematycznych i zawodach sportowych.
4. Aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego.
5. Organizację i udział w wewnętrznym życiu Szkoły.
6. Dzielność i odwagę.
§ 115
Nagrodami, o których mowa w § 114, są:
1. Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy.
2. Pochwała dyrektora wobec szkoły.
3. List pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców.
4. Dyplom uznania.
5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
6. Wytypowanie do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla
wyróżniających się uczniów.
7. Przyznanie odznak, tytułów i świadectw dla wyróżnionych się uczniów
przewidzianych przepisami władz oświatowych.
8. Wpis do „Złotej Księgi Szkoły”( szczególnie wyróżniający się uczniowie – ocena
wzorowa + średnia ocen powyżej 5,0 – bez oceny dobrej ),
9. Nagrody rzeczowe bądź książkowe za osiągnięcia sportowe i inne wraz
z dyplomami. Fundatorami tych nagród mogą być: Rada Rodziców i Spółdzielnia
Uczniowska.
10. Stypendium – szczegółowe zasady przyznania określa regulamin.
11. Przewiduje się także nagrody zespołowe (dla klas) w postaci pieniędzy:
a) na zagospodarowanie izby lekcyjnej, dofinansowanie wycieczki, biwaku, itp.,
b) za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie na najlepszą klasę w Szkole.
§ 116
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności
szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
2. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
§ 117
Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności za uchybianie
obowiązkom szkolnym, o których mowa w § 112, uczeń może zostać ukarany:
1. Upomnieniem przez wychowawcę klasy.
2. Pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych funkcji w klasie.
3. Upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej.
4. Pozbawieniem pełnionych funkcji w strukturach Szkoły.
5. Zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych
zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym (m.in. dyskotekach ) oraz
wycieczkach, z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
6. Obniżeniem oceny zachowania – do najniższej włącznie.
7. Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.
8. Przeniesieniem do klasy równoległej.
9. Przeniesienie do innej szkoły. (§ 110 )
10. Skreśleniem z listy uczniów. (§ 111 )
§ 118
1. Udzielenie kary powinno być poprzedzone wysłuchaniem wyjaśnień ucznia.
2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
3. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność
osobistą ucznia.
4. Udzielenie kar wymienionych w § 117 ust.1 pkt 3 – 10 wymaga zasięgnięcia opinii
zespołu wychowawczego lub Rady Pedagogicznej
§ 119
Kary, z wyjątkiem wymienionych w § 117 ust. 1 i 2, nakłada Dyrektor.

§ 120
O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.
§ 121
1. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły
lub Rzecznika Praw Ucznia.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, może wnieść:
a) uczeń, w terminie 3 dni od uzyskania informacji o ukaraniu,
b) rodzic, w terminie 7 dni od uzyskania informacji o ukaraniu.
3. W przypadku odrzucenia odwołania przez organ nakładający, ukarany ma prawo
złożenia odwołania do organu nadzorującego Szkołę, w terminie 7 dni od daty
odrzucenia odwołania.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
5. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
§ 122
1. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
2. Przepisy § 117 stosuje się odpowiednio, z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia
Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
3. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby ( nie dłużej jednak niż pół
roku ), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego, samorządu
uczniowskiego.
§ 123

Rada Pedagogiczna może ustanowić własne wzory odznak dla wyróżniających
się uczniów.

Szkoła promująca zdrowie Owoce i warzywa w szkole Program Mleko w Szkole Ja czytam - Dyskusyjne Kluby Edukacyjne MULTI Sport Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Odkrywców Talentów Poczytajmy
© 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na naszych komputerach podczas odwiedzania stron www. Dzięki nim serwisy internetowe mogą np. zapamiętać nasze preferencje i ustawienia, umożliwić logowanie, pamiętać historię zakupów czy miasto, w którym najczęściej sprawdzamy pogodę, a nawet dobierać treść docierających do nas artykułów i reklam zgodnie z naszymi preferencjami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pliki cookies nie są szkodliwe dla naszego komputera ani zawartych na jego dyskach danych. 

Czy da się zlikwidować lub wyłączyć pliki cookies?

Plików cookies, zwanych "ciasteczkami" nie można zlikwidować, ale Użytkownik sieci może nie zgodzić się na ich zapisywanie na swoim komputerze. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że po ich wyłączeniu niektóre funkcje stron mogą nie działać prawidłowo.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

Do czego nasza strona wykorzystuje pliki cookies?

Używamy plików cookies do:

  1. zarejestrowania sesji użytkownika (logowanie na stronę internetową) oraz jej utrzymania po wylogowaniu,
  2. tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia jej ciągłe ulepszanie,
  3. dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies zapisywały się na Twoim komputerze, zmień ustawienia dotyczące tych plików w swojej przeglądarce.