PSP Zębowice

 

 

Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach

(ostatnia aktualizacja 20.10.2020 r.)

 

 1. Zdalne nauczanie – informacje ogólne
 1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
 2. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Premiera RP, Ministra Edukacji Narodowej lub Sanepidu za zgodą  organu prowadzącego w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.
 3. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem e-dziennika Opolskiej e-Szkoły, strony internetowej szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych, powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.
 4. Wychowawca obowiązany jest sprawdzić, czy wszyscy rodzice oraz uczniowie oddziału mają dostęp do dziennika elektronicznego. W przypadku, kiedy takiego dostępu nie ma, wychowawca ma obowiązek pomóc w procesie logowania i odzyskiwania hasła.
 5. We współpracy z nauczycielami dyrektor ustala:
 • sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
 • możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,
 • formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
 • ilość przekazywanego materiału w danym dniu,
 • metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,
 • tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

 

 1. Zadania nauczyciela
 1. Organizuje pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 2. Planuje pracę na poszczególne lekcje, wpisując z wyprzedzeniem tematy i notatki oraz zadania do wykonania w e-dzienniku, w zakładce „Zadania domowe”.
 3. Lekcje zdalne powinny odbywać się zgodnie z obowiązującym planem zajęć .
 4. Jednostka lekcyjna powinna trwać 40 minut w przypadku przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WoS.
 5. Jednostka lekcyjna powinna trwać do 40 minut w przypadku edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć specjalistycznych.
 6. Pozostałe przedmioty: muzyka technika, plastyka, informatyka, religia, wychowanie fizyczne, język mniejszości narodowej, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, godzina wychowawcza  oraz doradztwo zawodowe do 30 minut.
 7. Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości psychofizycznych i technicznych uczniów.
 8. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 9. Wychowawcy klas są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć nt. bezpiecznej nauki w Internecie (w ramach kształcenia na odległość).
 10. Prowadzona korespondencja z uczniami stanowi część dokumentacji przebiegu nauczania.
 11. Zaleca się tylko jeden kanał komunikacji z uczniami i rodzicami za pomocą e-dziennika Opolskiej e-Szkoły oraz poprzez powiązaną z nią pocztą służbową. Jednak w przypadku braku uzyskania kontaktu dopuszcza się inny sposób komunikacji za zgoda dyrektora szkoły.
 • Prowadzenie zajęć
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:
 • dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/, pl/zdalnelekcje ,
 • stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/), Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (np. https://oke.wroc.pl/), Kuratoriów Oświaty (np. https://www.kuratorium.opole.pl/),
 • materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii (np. e-szkoła na vod.tvp.pl),
 • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela (np. wydawnictwa i portale edukacyjne np. Eduelo);
 • mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 
 1. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;pl/zdalnelekcje
 • dziennik elektroniczny;
 • komunikację poprzez służbową pocztę elektroniczną;
 • lekcje online za pomocą platformy MS Teams,
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
  • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, z których uczeń korzysta w szkole;
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców;
 • „okienko” w szkole do odbioru prac uczniów itp.;
 • dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia (np. tradycyjną pocztą);
 • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.
 1. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu.
 2. Jeżeli uczniowie nie posiadają dostępu do odpowiedniego sprzętu komputerowego lub Internetu umożliwiającego płynne kształcenie na odległość w sieci może odbywać się ono za pomocą tradycyjnej korespondencji pocztowej na wniosek rodzica/opiekuna (wychowawca, nauczyciele przesyłają drogą elektroniczną materiały do szkoły, następnie są one wysyłane pocztą na adres domowy ucznia lub odbierane przez rodziców).
 3. Platformy edukacyjne, z których korzystają nauczyciele w czasie zdalnego nauczania, powinny zawierać treści gwarantujące realizację podstawy programowej.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tematów na bieżąco zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, stosując różnorodne formy pracy.
 5. Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w rozkładach materiału danego przedmiotu, tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.
 6. Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów z SPE. 
 7. Ocenianie i klasyfikowanie
 1. Udostępniając uczniom zadania do pracy zdalnej, nauczyciel może zadecydować o ich ocenie (zgodnie z WZO) informując o tym wcześniej uczniów oraz rodziców. Oceny wpisujemy do dziennika elektronicznego wraz z niezbędnym komentarzem.
 2. Nauczyciele w sposób bezpieczny i zgodny z RODO archiwizują odebrane prace uczniowskie na bezpiecznych nośnikach pamięci, np. zaszyfrowane pen-drive’y. zaszyfrowane foldery.
 3. Wystawiając ocenę śródroczną/roczną należy brać pod uwagę Statut Szkoły,  dotychczasową pracę ucznia na danej lekcji, jak również specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.
 4. Ocenę śródroczną/roczną zachowania wystawia wychowawca klasy. Opiera się on na zasadach ujętych w Statucie Szkoły, jak również na własnych obserwacjach zachowania ucznia. Także tutaj należy brać pod uwagę specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.
 1. Dokumentowanie realizacji zajęć
 2. Raz w tygodniu (piątek) nauczyciel jest obowiązany przesyłać do dyrektora szkoły sprawozdanie z realizacji zdalnego nauczania za poprzedni tydzień (zał. nr 1 do Regulaminu).
 3. Korespondencja z uczniami oraz rodzicami (opiekunami) stanowi część dokumentacji procesu nauczania, dlatego powinna być prowadzona za pośrednictwem e-dziennika.
 4. Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach
 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania czy uczeń bierze udział w nauczaniu zdalnym. Obecność lub jej brak  należy odnotować w e-dzienniku.
 2. Jeśli uczeń nie uczestniczy w e-lekcjach, nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie rodziców, jeśli to nie poskutkuje wychowawcę klasy, a ten  pedagoga.
 3. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w dzienniku elektronicznym w zakładce „Kontakty z rodzicami”.
 4. O nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje dyrektora lub wicedyrektora, który powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
 5. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.

 

 

 

 

 

 

Szkoła promująca zdrowie Owoce i warzywa w szkole Program Mleko w Szkole Kierunek Muzeum MULTI Sport Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Odkrywców Talentów Mistrzowie Matlandii Poczytajmy
© 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na naszych komputerach podczas odwiedzania stron www. Dzięki nim serwisy internetowe mogą np. zapamiętać nasze preferencje i ustawienia, umożliwić logowanie, pamiętać historię zakupów czy miasto, w którym najczęściej sprawdzamy pogodę, a nawet dobierać treść docierających do nas artykułów i reklam zgodnie z naszymi preferencjami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pliki cookies nie są szkodliwe dla naszego komputera ani zawartych na jego dyskach danych. 

Czy da się zlikwidować lub wyłączyć pliki cookies?

Plików cookies, zwanych "ciasteczkami" nie można zlikwidować, ale Użytkownik sieci może nie zgodzić się na ich zapisywanie na swoim komputerze. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że po ich wyłączeniu niektóre funkcje stron mogą nie działać prawidłowo.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

Do czego nasza strona wykorzystuje pliki cookies?

Używamy plików cookies do:

 1. zarejestrowania sesji użytkownika (logowanie na stronę internetową) oraz jej utrzymania po wylogowaniu,
 2. tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia jej ciągłe ulepszanie,
 3. dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies zapisywały się na Twoim komputerze, zmień ustawienia dotyczące tych plików w swojej przeglądarce.